Vilkår / Terms

VILKÅR for handel

Herunder kan du orientere dig om:

 • Betaling 
 • Forsendelse og levering
 • Reklamation
 • Fortrydelsesret
 • Fortroligheds Note

Betaling:

Hos BRISSING/fotograf kan du betale med

 • Visa
 • Master Card
 • American Express

Ved betaling med kreditkort sendes oplysningerne krypteret til Stripe (www.stripe.com). det er derfor sikkert at betale med disse kort. 

Forsendelse og levering:Vi sender med Postnord.

Ved køb for over 700 kr. erforsendelse sendt som pakke uden omdeling GRATIS i DK.  


Levering uden for EU
Hvis du er bosiddende uden for EU, handler du momsfrit i www.brissing.dk

Reklamation
I henhold til købeloven har du to års reklamationsret. Reklamationsretten gælder kun hvis du har brugt varen på almindelig og forsvarlig vis og ikke har forvoldt skade på varen eller anvendt den fejlagtigt.
Du kan enten få varen repareret, ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation. Dette betinget af, at reklamationen er berettiget.
Er reklamationen berettiget, refunderes rimelige fragtomkostninger, som du måtte have i forbindelse med returnering af varen.
Reklamation kan ske på info@brissing.dk eller tlf. +45 40296707 


Oplysning om klagemuligheder:
En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk. 
EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her - ODR forbrugerportalen . Husk at angive vores mailadresse info@brissing.dk
Du kan læse mere om den nye EU mulighed her: Forbruger Europa 


Fortrydelsesret
Ved e-handel har du pr. 13. juni 2014 i henhold til Forbrugeraftalelovens § 17 14 dages fortrydelsesret, der løber fra leveringen.
Vær dog opmærksom på at varer, der er specielt fremstillet til dig - såkaldt bestillingskøb, ikke indgår i aftalen.  

Det betyder følgende:

 • Du har 14 dage til at meddele, at du fortryder købet og herefter 14 dage til at sende varen/varerne retur.
 • Du kan fortryde et køb, selvom varen er blevet brugt. Der laves en konkret vurdering af, hvad varen som brugt kan sælges for til en anden forbruger. En evt. værdiforringelse får du ikke retur.
 • En vare er kun brugt, hvis den bruges ud over, hvad der er muligt ved at afprøve varen i en fysisk butik..

Når du vil benytte fortrydelsesretten:

 • Send en utvetydig meddelelse om din fortrydelse til info@brissing.dk inden for 14 dage efter, du har modtaget varen. Noter ordrenummer.
 • Send varen retur til nedenstående adresse senest 14 dage efter, du sendte meddelelse om fortrydelsen
 • Du har ret til at få dine penge retur senest 14 dage efter, du sendte meddelelse til sælgeren om, at du ville fortryde købet. Sælgeren skal dog returnere pengene, når han eller hun har modtaget dokumentation for, at varen er afsendt – eller har modtaget varen retur
 • Du skal som udgangspunkt have alt det, du har betalt, retur
 • Vi - sælgeren - skal returnere pengene på samme måde, som du betalte

Som køber skal du

 • Bevise, at meddelelsen om, at du vil fortryde, er afsendt
 • Bevise, at varen er returneret
 • Betale returforsendelse

Som sælger kan vi

 • Fratrække ekstraomkostninger for fremsendelse af varen, hvis du ved købet selv har valgt og bestilt en dyrere forsendelsesform, end den sælger tilbød
 • Fratrække penge, hvis varens værdi er forringet, fx skadet eller bærer præg af at have været brugt ud over, hvad man må i en butik

Når du returnerer varen, bedes du vedlægge følgende oplysninger: ordrenummer og navn.
Varen skal returneres i emballagen med Post-Danmark eller fragtfirma til vores adresse:

BRISSING/fotograf
Bueager 20
2950 Vedbæk
Denmark


Returvarer sendt pr. efterkrav, vil blive nægtet modtagelse, med mindre andet er aftalt.

Returvarer fra et ikke-EU land (Norge, Schweiz, USA og lign.), skal ALTID sendes som gave eller med faktura påsat udvendigt på pakken.

 

TERMS

Below you can can read about:

 • Payment
 • Shipping and Delivery
 • Complaint
 • Right of withdrawal
 • Confidentiality Note

Payment:

At  BRISSING/fotograf you can pay with these card:

 • Visa
 • Master Card
 • American Express

When paying by credit card, the information is encrypted to Stripe (www.stripe.com). It is therefore safe to pay with these cards.

Shipping and delivery:

We ship with Postnord.( www.postnord.dk)

The expected delivery time is set forth in the order confirmation. Unless otherwise expressly agreed and if a delivery is delayed for more than 30 working days and it is not due to you as Customer, you are entitled to cancel the purchase.

For purchases more than DKK 700, shipment is free in DK.

Please contact us for further information or special rates.

 

Delivery outside the EU

25% VAT is included in the product price for the EU countries. VAT is not included in non-EU countries.

Complaint

Under the Purchasing Act, you have two years' right of claim. The right of claim is only valid if you have used the product in a general and sound manner and have not caused damage to the product or used it incorrectly.

You can either get the item repaired, exchanged, the money back or refusal in the price, depending on the specific situation. This is conditional on the claim being warranted.

If the claim is warranted, reasonable shipping costs will be refunded as you may have when returning the item.

Complaints can be made at info@brissing.dk or ph. +45 40296707

A complaint about a product or service purchased from us may be submitted to: Center for Complaints Solutions via www.forbrug.dk.

The EU Commission's online complaint portal can also be used for lodging a complaint. This is especially relevant if you are a resident of another EU country. Complaint submitted here - ODR Consumer Portal. Remember to enter our email address info@brissing.dk

You can read more about the new EU option here: www.consumereurope.dk

Cancellation

The right to file a complaint apply to products which are defective according to applicable consumer protection legislation. Any Customer who wishes to assert their right to file a complaint for any product ordered shall contact BRISSING/fotograf, as soon as possible after the defect was discovered, using mail: info@brissing.dk

 • An item is only used if used in addition to what is possible by testing the item in a physical store.

To use the right of withdrawal:

 • Send an unambiguous notice of your withdrawal to info@brissing.dk within 14 days of receipt of the item. Record order number.
 • Return the item back to the address below 14 days after you notified the cancellation
 • You are entitled to return your money within 14 days after you sent a message to the seller that you would undo the purchase. However, the seller must return the money when he or she has received proof that the item has been shipped - or has returned the item
 • As a starting point, you must return all that you have paid
 • We - the seller - must return the money in the same way that you paid

As a buyer you will:

 • Prove that the message that you want to undo has been sent
 • Prove that the item has been returned
 • Pay return shipping

As seller we can:

 • Withdraw additional costs for shipping the item if you have chosen and ordered a more expensive shipping form than the seller offered
 • Withdraw money if the value of the item is impaired / damaged. When you return the item, please include the following information: Order number and name.

The item must be returned in the packaging with Postnord or freight company to our address:

BRISSING / photographer
Bueager 20
2950 Vedbæk
Denmark

 

Returns from a non-EU country (Norway, Switzerland, United States and the like) must ALWAYS be sent as a gift or with an invoice placed on the outside of the package.